if (in_array('flexible_shipping_3_9', $chosen_shipping_rates)) : unset($gateways['payustandard']); endif; if (in_array('flexible_shipping_3_8', $chosen_shipping_rates)) : unset($gateways['cod']); endif; function available_payment_gateways($gateways) { $chosen_shipping_rates = (isset(WC()->session)) ? WC()->session->get('chosen_shipping_methods') : array(); //jeżeli wybrano płatność online ukrywa opcję pobrania if (in_array('shipping_method_0_flexible_shipping_single7', $chosen_shipping_rates)) : unset($gateways['payment_method_cod']); endif; //jeżeli wybrano płatność za pobraniem ukrywa opcję płatości online if (in_array('shipping_method_0_flexible_shipping_single10', $chosen_shipping_rates)) : unset($gateways['payment_method_firstdata']); endif; return $gateways; } add_filter('woocommerce_available_payment_gateways', 'available_payment_gateways'); Polityka prywatności serwisu internetowego – Kia GAM Skip to content

Polityka prywatności serwisu internetowego

Polityka prywatności serwisu internetowego

www.gamkia.pl

 1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: gamkia.pl, zwanego dalej Serwisem internetowym, jest „Gam” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Żmigrodzka 249E 51-129 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000135313, NIP: 8951781260, REGON: 932838948, zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail IOD: iodo@gamkia.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Żmigrodzka 249E 51-129 Wrocław. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zapisu na jazdę próbną, okna chatu na stronie www, formularza opinii w sklepie internetowym lub przy kontakcie telefonicznym,
  • numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zapisu na jazdę próbną, okna chatu na stronie www lub przy kontakcie telefonicznym,
  • adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisie internetowego przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zapisu na jazdę próbną, formularza opinii w sklepie internetowym lub przy kontakcie telefonicznym,
  • adres IP urządzenia oraz potencjalne dane osobowe zawarte w plikach Cookies – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Ten typ danych jest również wykorzystywany w celach marketingowych i analitycznych, jeżeli zostanie na to wyrażona zgoda z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego,
  • NIP oraz nazwa firmy – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z korzystaniem z naszego Serwisu internetowego,
  • ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Każda osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 5. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  • umawiania jazd próbnych za pośrednictwem formularza (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie podane dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania lub zakończenia danej usługi lub umowy;
  • zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,
  • zawierania i wykonywania umów sprzedaży w zakresie prowadzonego przez nas sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,
  • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
  • kierowania treści marketingowych dotyczących Administratora oraz prowadzenie analityki strony internetowej w związku ze stosowaniem plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane osobowe przetwarzane są do zakończenia sesji lub usunięciu plików cookies przez użytkownika, wycofania zgody lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu,
  • prowadzenia strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w przypadku wygaśnięcia pliku Cookie, usunięcia plików Cookies lub odpowiednio w przypadku zakończenia danej sesji,
  • bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 7. W przypadku występowania przycisku lub funkcji będącej łączem z zewnętrznym serwisem, aplikacją lub mediami społecznościowymi, między Administratorem niniejszego Serwisu internetowego, a administratorem zewnętrznej witryny występuje relacja współadministracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku lub funkcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasz Współadministrator w obrębie niniejszego Serwisu internetowego to Google Ireland Ltd. (Mapy Google) z siedzibą pod adresem: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irlandia.
 8. Administrator korzysta z narzędzi Google Ireland Ltd (Google Analytics, Google Ads, DobuleClick). Co do zasady dane przetwarzane w ramach korzystania z tych narzędzi, przetwarzane są na serwerach zlokalizowanych w obrębie EOG. Niemniej podmiot dostarczający te narzędzia może zostać zobowiązany do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na niego przez przepisy prawa lub będzie konieczny ze względu na charakterystykę świadczonych usług (SaaS, hosting, itp.). Zakres przekazywanych danych osobowych w tym zakresie odnosi się wyłącznie do potencjalnych danych osobowych zawartych w plikach Cookies. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym zostały wskazane w pkt 5 lit. e oraz f niniejszej Polityki. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony przez Ramy ochrony danych UE-USA (art. 45 ust. 1 RODO). Nasz podmiot-importer danych osobowych tj. Google LLC spełniający kryteria decyzji i uczestniczący w programie Ram Ochrony Danych, znajduje się na liście pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. Podmiot Google Ireland Ltd., może przekazywać dane do Państw trzecich – na podstawie przyjętych przez ten podmiot Standardowych Klauzul Umownych.
 9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
  • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
  • dostawcom narzędzi marketingowych i analitycznych,
  • świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.
 11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.
 12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  • w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 13. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt 2 powyżej.
 14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 15. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://sklep.gamkia.pl/polityka-plikow-cookies/
 16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Formularz zapisu na jazdę próbną

Prosimy wypełnić formularz kontaktowy podając swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GAM sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z kontaktem telefonicznym w celu umówienia terminu i miejsca jazdy testowej. Podanie danych jest w polach jest wymagane. Administratorem podanych przez Pana / Panią danych osobowych jest GAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 249 E, 51 – 129 Wrocław, NIP: 8951781260, REGON: 932838948, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135313. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Formularz zapisu na jazdę próbną

  Prosimy wypełnić formularz kontaktowy podając swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.


   Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Polityki Prywatności oraz jestem świadomy/a, że przetwarzanie moich danych osobowych przez GAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 249E, Wrocław 51-129, KRS: 0000135313 jest niezbędne dla realizacji umówionej jazdy próbnej.

   Nie znalazłeś auta? Napisz do nas!

   Prosimy wypełnić formularz kontaktowy podając swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

    Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Polityki Prywatności oraz jestem świadomy/a, że przetwarzanie moich danych osobowych przez GAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 249E, Wrocław 51-129, KRS: 0000135313 jest niezbędne dla realizacji kontaktu telefonicznego.